Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Langdurige ziekte en definitieve arbeidsongeschiktheid


NIEUW - Een tiental dagen na het opsturen van uw dossier, kan u de status ervan bekijken op onze website door op de oranje knop "Mijn dossier" te klikken. U hoeft alleen maar in te loggen met Itsme om de status van uw dossier raad te plegen. U ontvangt binnen twee weken per e-mail of per post meer informatie als uw dossier onvolledig/in afwachting/geweigerd is of aan het begin van de volgende maand als uw dossier volledig is.

I. Langdurige ziekte

Het Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren een aanvullende uitkering toe aan de arbeiders die langdurig ziek zijn .

Voorwaarde

De arbeider/ster moet langdurig ziek zijn, d.w.z. dat de periode gedekt door het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) voorbij is.

Bijzondere gevallen

 • Zwangerschap : De aanvullende uitkering wordt ook toegekend in geval van verbod te werken of sommige werken uit te voeren tijdens de zwangerschap, voorgeschreven door de geneesheer.  De tussenkomst wordt niet toegekend voor het zwangerschapsverlof.
 • Arbeidsongeval : De arbeider/ster, slachtoffer van een arbeidsongeval, die een uitkering van het ziekenfonds geniet (na de periode van erkenning van het ongeval) heeft recht op de aanvullende vergoeding, zonder wachtperiode van 30 dagen.
 • Herval : Wordt beschouwd als herval, een arbeidsongeschiktheid die plaatsgrijpt binnen de 14 dagen volgend op het einde van een periode van arbeidsongeschiktheid die aanleiding gaf tot de betaling van het gewaarborgd loon. Het Fonds zal deze twee periodes beschouwen als één enkele periode, zonder wachtperiode voor de tweede.

Bedrag

 • Voor voltijdse arbeiders: De tussenkomst van het Fonds bedraagt 4,60 EUR per dag sinds 1/1/2022 verminderd met 22,20 % bedrijfsvoorheffing, gedurende 60 dagen na het einde van de periode gedekt door het gewaarborgd loon.
 • Voor deeltijdse arbeiders: De tussenkomst van het Fonds wordt berekend naar rata van de arbeidstijd (arbeidstijd / voltijds x premie voltijds) per dag, verminderd met 22,20 % bedrijfsvoorheffing, gedurende 60 dagen na het einde van de periode gedekt door het gewaarborgd loon.

Procedure

1) Na afloop van uw arbeidsongeschiktheid of na 90 dagen afwezigheid downloadt uw werkgever het LZ119 formulier (onderaan deze pagina te vinden), vult deel B I in en bezorgt het formulier aan u.

2) U vult deel A in met uw gegevens. Let op: vergeet uw IBAN-rekeningnummer en e-mailadres niet, zodat uw aanvraag snel kan 
verwerkt worden.

3) Laat deel C invullen door uw mutualiteit of voeg een uitkeringsattest bij (verkrijgbaar bij uw mutualiteit of via hun
hun online lokket). Let op: een bewijs van arbeidsongeschiktheid is niet voldoende; het document moet vermelden dat u een vergoeding ontvangt.

4) Ongeveer tien dagen nadat uw dossier is verzonden, kunt u de status ervan controleren op onze website door op de oranje knop "Mijn dossier" te klikken. U hoeft alleen maar in te loggen via Itsme om de status van uw dossier te bekijken. U ontvangt binnen twee weken per e-mail of per post meer informatie als uw aanvraag onvolledig/in afwachting/geweigerd, of aan het begin van de volgende maand als uw aanvraag volledig is.

5) In de loop van het volgende jaar stuurt het Fonds een fiscale fiche naar de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar belastingaangifte kan invullen. Het is daarom belangrijk om het Fonds op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen.

II. Overmacht

Het Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren kent een aanvullende uitkering toe aan de arbeiders in geval van overmacht.  Er is sprake van overmacht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarde

De arbeidsovereenkomst van de arbeider/ster moet wegens overmacht verbroken worden.

Bedrag

 • Voor voltijdse arbeiders: De tussenkomst van het Fonds bedraagt 4,60 EUR per dag sinds 1/1/2022 verminderd met 22,20 % bedrijfsvoorheffing, gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.
 • Voor deeltijdse arbeiders: De tussenkomst van het Fonds wordt berekend naar rata van de arbeidstijd (arbeidstijd / voltijds x premie voltijds) per dag, verminderd met 22,20 % bedrijfsvoorheffing, gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.

Procedure

1) Nadat uw contract door medische overmacht is beëindigd, downloadt uw werkgever formulier LZ119 (beschikbaar onderaan deze pagina), vult deel B II in en bezorgt het formulier aan u.

2) U vult deel A in met uw gegevens. Let op: vergeet uw IBAN-rekeningnummer en e-mailadres niet, zodat uw aanvraag snel kan verwerkt  worden.

3) Voeg 3 documenten toe aan uw aanvraag:

 • een attest van de arbeidsgeneesheer betreffende de definitieve arbeidsongeschiktheid;
 • een kopie van het document dat de definitieve verbreking van de arbeidsovereenkomst door overmacht vaststelt;
 • een door de RVA, de vakbond of de mutualiteit ondertekend attest dat de betrokkene hetzij werkloosheidsuitkeringen hetzij ziekte- of invaliditeitsuitkeringen geniet (Deel C van het aanvraagformulier LZ119).

4) Ongeveer tien dagen nadat uw dossier is verzonden, kunt u de status ervan controleren op onze website door op de oranje knop "Mijn dossier" te klikken. U hoeft alleen maar in te loggen via Itsme om de status van uw dossier te bekijken. U ontvangt binnen twee weken per e-mail of per post meer informatie als uw aanvraag onvolledig/in afwachting/geweigerd, of aan het begin van de volgende maand als uw aanvraag volledig is.

5) In de loop van het volgende jaar stuurt het Fonds een fiscale fiche naar de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar belastingaangifte kan invullen. Het is daarom belangrijk om het Fonds op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen.

III. Opmerkingen

 • Indien de arbeider/ster – om redenen eigen aan de uitkering – geen recht heeft op ziekte- of werkloosheidsuitkeringen wordt geval per geval onderzocht of het Sociaal fonds tussenkomt.
 • De toeslag bij langdurige ziekte en de toeslag bij overmacht kunnen niet gecumuleerd worden: indien de arbeider/ster geniet van de toeslag bij langdurige ziekte voordat hij/zij definitief arbeidsongeschikt verklaard wordt, zal de toeslag bij overmacht alleen voor het saldo van de 60 dagen uitbetaald worden (60 dagen verminderd met het aantal uitbetaalde dagen voor langdurige ziekte).

 

Aanvraagformulier


Contact:
Lore-Elène Dignef
Assistant
e-mail : lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92