Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Tewerkstellingspremie


De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de risicogroepen, gesloten in het Paritair comité voor de handel, voorziet in de toekenning van premies bij definitieve aanwerving evenals bij tijdelijke vervanging van werknemers wegens beroepsloopbaanonderbreking, op voorwaarde dat het om arbeider(ster)s gaat die tot de risicogroepen behoren.

Personen waarvoor een premie kan worden aangevraagd

 1. langdurige werklozen (min. 12 maanden)
 2. laaggeschoolde werklozen (geen diploma van het secundair en hoger onderwijs)
 3. Werknemers die minstens 50 jaar oud zijn
 4. werkzoekenden die het begeleidingsplan voor werklozen hebben gevolgd
 5. personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid (ingeschreven bij het Rijksfonds voor herklassering van de mindervalides)
 6. herintreders
 7. leefloontrekkers (min. 6 maanden op het ogenblik van hun indienstneming)
 8. de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden

Te vervullen voorwaarden

Om een premie te kunnen verkrijgen van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren, is het noodzakelijk:

 1. dat de personen behorend tot de risicogroepen aangeworven worden als arbeider(ster) door een werkgever van de handel in voedingswaren (als dusdanig bij de RSZ ingeschreven [kengetal: 057 of 157]);
 2. dat zij een arbeidsovereenkomst hebben van onbepaalde duur of ter vervanging van werknemers die hun beroepsloopbaan onderbreken;
 3. dat de werknemer ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming heeft bereikt;
 4. dat de betrokken werknemer nog in dienst is op het ogenblik dat de aanvraag word ingediend bij het Fonds.
 5. Tewerkgesteld zijn met een regime van minstens 18 uur/week

De premies

Bij aanwerving van een arbeider die meer dan 26 jaar is, bedragen de premies:

 • 1.569,46 EUR in geval van een voltijdse aanwerving
 • 784,73 EUR in geval van een deeltijdse aanwerving (min. 18 uren/week)

Deze premies bedragen respectievelijk 1 239,47 EUR en 619,73 EUR bij aanwerving van een persoon, die behoort tot een risicogroep, voor de vervanging van een bruggepensioneerde die 56 jaar is.

Bij aanwerving van een persoon, die behoort tot een risicogroep, voor de vervanging van een bruggepensioneerde die ouder is dan 58 jaar, bedragen deze premies respectievelijk 1.569,46 EUR en 784,73 EUR.

Bij aanwerving van een arbeider die minder dan 26 jaar is, wordt de toelage respectievelijk opgetrokken naar 2.354,19 EUR of 1.177,10 EUR.

Uitgebreide documentatie
Aanvraagformulier
 

Contact:
Lore-Elène Dignef
Assistant
e-mail : lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92